Mikuláš Bek

Rektor Masarykovy univerzity

 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Narozen 22. dubna 1964 ve Šternberku, okres Olomouc.

Pracoviště

Masarykova univerzita
Rektorát
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno

Univerzitní aktivity

od září 2011
rektor Masarykovy univerzity
od 2006
člen Vědecké rady Filozofické fakulty MU
od 2004
člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
2008–2011
předseda Rady pro výzkumnou infrastrukturu MU, poradního orgánu rektora pro projekty strukturálních fondů
2005–2011
prorektor pro strategii a vnější vztahy
2004–2005
prorektor pro vnější vztahy
2005–2011
předseda redakční rady časopisu Muni.cz
2004–2011
předseda Rady pro kulturu a umění MU, poradního orgánu rektora
2000–2004
koordinátor programu Erasmus/Socrates na Ústavu hudební vědy
1999–2004
vedoucí Ústavu hudební vědy

Vzdělání a akademická kvalifikace

2004
habilitace na Masarykově univerzitě pro obor muzikologie, habilitační spis „Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti“
1995
doktorské studium hudební vědy, Ph.D., disertace „Vybrané problémy hudební sociologie“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, školitel prof. PhDr. Ivan Vojtěch
1986
studium hudební vědy, PhDr., diplomová práce „Ke genezi Dvořákova Jakobína“, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnešní Masarykovy univerzity, vedoucí prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Přehled zaměstnání

od 2004
docent na Ústavu hudební vědy FF MU
1999–2004
odborný asistent, vedoucí Ústavu hudební vědy FF MU
1998–1999
odborný asistent na Ústavu hudební vědy FF MU v Brně, 0,5 úvazku
1995–1998
koordinátor programu Tempus „Music Media Training Programm“ sdružujícího 3 české a 10 západoevropských ústavů hudební vědy
1994
visiting lecturer, Royal Holloway and New Bedford College (University of London)
1993–1999
Ústav hudební vědy FF UK, odborný asistent
1991–2002
Katedra muzikologie FF UP Olomouc, odborný asistent na 0,5 úvazku
1990–1993
Ústav hudební vědy FF UK, asistent
1987–1990
Katedra hudební vědy FF UK, interní aspirant
1986
Katedra hudební vědy FF UK, studijní pobyt

Pedagogická činnost

od 2002
člen oborové rady doktorského studia hudební vědy na FF UK v Praze
od 2002
člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z hudební vědy jmenovaný MŠMT na FF UK v Praze
od 1999
člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky oborů hudební věda a sdružená uměnovědná studia na FF MU
od 1999
člen oborové rady doktorského studia hudební vědy na FF MU
od 1998
výuka na Ústavu hudební vědy FF MU v Brně, zejména hudební sociologie, dějin hudby 19. a 20. století, metod hudební analýzy
1994
semestrální výuka jako „visiting lecturer“ na Royal Holloway and New Bedford College (University of London), kurzy „Aspects of Sociology of Music“ (undergraduate level), „Operas by Alexander Zemlinsky“ (postgraduate level)
1991–2002
výuka na katedře muzikologie FF UP v Olomouci, zejména hudební sociologie, dějin hudby 19. a 20. století, metod hudební analýzy
1988–1999
výuka na Ústavu hudební vědy FF UK v Praze, zejména hudební sociologie a dějin hudby 20. století

Vědeckovýzkumná činnost

Specializace:
hudební sociologie, dějiny novější hudby, hudební analýza
2001–2003
řešitel grantového projektu GA ČR „Bibliografie hudebních časopisů v českých zemích do roku 1918“, ředitel projektu RIPM (Repertoir international de la press musicale) pro Českou republiku (projekt Mezinárodní společnosti pro hudební vědu a UNESCO)
2001
řešitel jednoletého výzkumného grantového projektu „Hudební posluchači v ČR“ Ministerstva kultury ČR
od 2000
spoluautor výzkumného projektu „Český hudební slovník osob a institucí“, jeden ze dvou hlavních redaktorů, od roku 2002 řešitel příslušného grantového projektu GA ČR

Akademické stáže

2006
International Visitor Program „University Administration“, měsíční studijní pobyt na pozvání vlády USA
1990
studijní pobyt v délce 6 měsíců na Humboldt-Universität Berlin

Mimouniverzitní aktivity

od 2014
člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
od 2014
člen Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
od 2014
člen Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
od 2013
místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání
od 2012
člen Vědecké rady Moravského zemského muzea
od 2011
člen Vědecké rady Univerzity Komenského v Bratislavě
2010–2012
člen expertní skupiny MŠMT pro individuální projekty národního operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2007–2012
člen Poradního sboru města Brna pro kulturní politiku
2006–2010
expert Programového výboru „Regions of Knowledge, Research Potential and Coherent Development of Policies“ 7. rámcového program
2006–2010
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
2003–2006
člen správní rady Nadace Český hudební fond, předseda její komise pro hudební vědu a kritiku
2002–2006
člen Vědecké rady Národního muzea – sekce humanitní
2001–2003
člen vědecké rady Ústavu pro hudební vědu AV ČR
1997–2006
člen komise pro hudební vědu a kritiku Nadace Český hudební fond

Ocenění vědeckou komunitou

2009
pozvaný speaker na výroční konferenci Evropské univerzitní asociace „Internationalisation beyond Europe’s Frontiers: Enhancing attractiveness through global Partnership and Cooperation“, v sekci ‚Building an international profile – promotion and visibility‘, Giessen
2007
chairman pracovní sekce „Ensuring the quality of degree programmes“ na European Quality Forum, konferenci pořádané Evropskou univerzitní asociací v Římě
2007
chairman pracovní skupiny „Accountability and institutional leadership – Embedding internal quality processes“ na výroční konferenci Evropské univerzitní asociace ve Wroclawi
2007
pozvaný speaker na kolokviu „Asia-Europe Colloquy on University Governance and Management“, Kuala Lumpur, pořádaném Evropskou univerzitní asociací
2006
pozvaný speaker na Managing the University Community Workshop s tématem „Institutional Performance Indicators: Which ones are needed to steer the institution?“, Strasbourg, Evropská univerzitní asociace
2006
organizátor výroční konference Evropské univerzitní asociace v Brně
2004–2005
místopředseda České společnosti pro hudební vědu
od 2003
člen redakční rady časopisu Hudební věda, vydávaného Etnologickým ústavem AV ČR
2003–2005
člen výboru České společnosti pro hudební vědu
2003–2006
člen direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno
2001–2004
výkonný místopředseda Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka
od 1999
hlavní organizátor Mezinárodního hudebněvědného kolokvia v Brně
od 1998
člen výboru Mezinárodního hudebněvědného kolokvia v Brně

Brno 10. března 2015
Mikuláš Bek