Seminář: Scénáře dekarbonizace české ekonomiky do roku 2030 ve světle balíčku Fit for 55

Hlavy států členských zemí EU v roce 2019 vyzvaly Evropskou komisi, aby podpořila klimatická opatření, které povedou k nulovým emisím do roku 2050. Ta na to reagovala nelegislativním sdělením Zelená dohoda pro Evropu, v němž představila záměr předložit několik desítek iniciativ pro následující léta. Balíček Fit for 55 je prvním souborem 16 opatření, která revidují unijní legislativu z oblasti klimatu, energetiky a dopravy. Primárním cílem je snížení uhlíkové emise do roku 2030 o nejméně 55 % oproti roku 1990 a nasměrování EU jako celku ke splnění cíle klimatické neutrality do roku 2050. Takový cíl je bezpochyby velmi ambiciózní, náš průmysl, ekonomika a doprava se budou muset zeleně transformovat. 

Před projednáváním návrhů nařízení naším Výborem pro záležitosti EU a následně projednáváním na plénu Senátu jsem se rozhodl uspořádat seminář právě na téma dekarbonizace české ekonomiky. Cílem semináře bylo poskytnou senátorům široké spektrum názorů klíčových aktérů, ať už z vládní sféry nebo z neziskových organizací či organizacích sdružujících zaměstnavatele nebo odborů. 

Nutno podotknout, že projednáním balíčku na půdě horní komory vyjednávání ani debata o něm nekončí. Je to teprve začátek, kdy samotný proces bude trvat nejméně rok a Česká republika bude pravděpodobně při těch hlavních vyjednávání předsedat Radě EU v následujícím roce.

Na záznam ze semináře se můžete podívat zde