Můj program

Vážené dámy, vážení pánové,

Senát Parlamentu České republiky byl mnohými dlouho považován za málo užitečnou, někdy dokonce zbytečnou součást našeho politického života. Vývoj posledních let však ukázal, že tuto ústavní pojistku potřebujeme, a budoucnost demokratického uspořádání v naší zemi tak může záviset na výsledku letošních senátních voleb více, než jsme tušili.

Mé dosavadní profesní a veřejné působení v roli rektora mě za těchto okolností přivedlo k rozhodnutí ucházet se o Vaši podporu a přispět k užší spolupráci politických sil, kterým záleží na svobodném vývoji naší země. Proto jsem jako nestranický kandidát vyjednal koalici podporujících stran, které spojuje, přes řadu rozdílů, společný zájem na demokratické budoucnosti České republiky. V případě zvolení budu naplňovat tento politický program:

1. Obhajoba demokratických principů společenského uspořádání

Ochrana Ústavy a základních demokratických pilířů života společnosti

Za prioritu považuji obhajobu důsledné dělby moci a systému vah a protivah v politickém uspořádání České republiky, odmítám návrhy na zrušení senátu či posilování vládní exekutivy na úkor parlamentní kontroly vládnutí. Podpořím případné úpravy volebního systému do Poslanecké sněmovny, které by spravedlivěji zohlednily zastoupení hlasů voličů, a podpořím případné legislativní změny, jež by omezily možnost dlouhodobého vládnutí vlády bez důvěry Poslanecké sněmovny. 

Mezinárodní postavení České republiky

Podporuji aktivní členství České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci jako základ mezinárodní pozice státu. Nepodpořím zavedení všeobecného referenda v podobě, která by ohrožovala toto postavení a otevírala cestu k vystoupení z těchto struktur.

Role samosprávy

Podporuji principy decentralizace a subsidiarity ve fungování státu, jehož základem jsou svobodné obce a regionální samosprávné celky. Podpořím případné legislativní změny posilující zodpovědnost obcí a krajů a jejich rozpočtovou autonomii tak, aby se rozhodování ve věcech veřejných co nejvíce přibližovalo občanům.

2. Podpora veřejných politik založených na faktech 

Budu usilovat, aby při formulaci veřejných politik a jejich legislativní podoby byla ve zvýšené míře zohledňována fakta, odborná stanoviska a analytické podklady. Za prioritní oblasti svého působení bych považoval zejména následují sféry:

Otevřenost vzdělávacího systému

Ve spolupráci s poslanci a senátory koaličních stran budu iniciovat a podporovat změny vzdělávacího systému, které by zvýraznily jeho roli sociálního „výtahu“ a prostředku společenské mobility, tedy aby přístup ke vzdělání nebyl tolik závislý na společenském postavení a vzdělání rodičů, nýbrž především na vlohách samotných žáků a studentů. Podpořím změny ve vzdělávání, které budou reagovat na proměny trhu práce související s digitalizací a robotizací mnoha profesních oblastí.

Péče o seniory

Podpořím rozvoj sociální a zdravotní péče a služeb pro seniory, a to jak veřejnými, tak soukromými poskytovateli. Budu iniciovat legislativní změny, které by umožnily zaměstnavatelům poskytovat svým bývalým zaměstnancům příspěvek na sociální péči jako zaměstnanecký benefit a zřizovat vlastní zařízení pro seniory, své bývalé zaměstnance.

Elektronizace veřejné správy

Na základě zkušeností ze svého dosavadního působení na univerzitě podpořím rychlé zavádění elektronizace a transparentnosti ve veřejné správě a komunikaci úřadů s občany. Zejména budu podporovat zavádění elektronizace ve zdravotnictví, kde má zásadní význam pro efektivitu systému i bezpečí pacientů. 

Péče o krajinu v době klimatických změn

Podpořím veřejné politiky, které budou čelit nepříznivým důsledkům klimatických změn, jež v případě sucha významně postihují jižní Moravu. To se týká jak ochrany krajiny, tak podpory udržitelného zemědělství. Zejména budu podporovat nastavení veřejné podpory v zemědělství tak, aby míra podpory klesala s velikostí firem a rozlohou obdělávané zemědělské půdy, tedy aby vyšší dotace dostávali menší zemědělci hospodařící na menších plochách.

3. Veřejná politická podpora zájmů regionu a města Brna

Ve svém veřejném, mediálním a parlamentním působení se soustředím zejména na podporu těchto oblastí:

Podpora jižní Moravy a Brna jako inovativního regionu

Budu podporovat rozvoj regionu postavený na vědomostní ekonomice, moderních informačních technologiích a biotechnologiích, jež jsou šetrné k životnímu prostředí a využívají potenciálu vzdělávacích a výzkumných institucí v regionu.

Dopravní dostupnost regionu

Podpořím úsilí o lepší dopravní dostupnost města Brna a celého regionu. Za nejvyšší prioritu považuji napojení na moderní vysokorychlostní železniční tratě a dokončení dálničního spojení směrem na Vídeň.

Hledání a prosazování společných zájmů napříč politickým spektrem

Jsem přesvědčen, že v řadě případů je nezbytná spolupráce různých politických proudů, stran a hnutí při prosazování zájmu občanů města Brna i širšího regionu jižní Moravy. Jsem proto připraven hrát konstruktivní roli v dialogu, který bude tyto zájmy identifikovat a podporovat. 

V Brně, 12. června 2018
Mikuláš Bek